Het Dental Management Game is een kennisspel. Sinds 1997 spelen wij dit spel met laatstejaars tandheelkundestudenten op de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Groningen.

Spelregels

1. Doelstelling

Het doel van de management game is om te ervaren met welke facetten je te maken kunt krijgen bij het aanvangen van je werkzaamheden als afgestudeerd tandarts. Eerst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als zelfstandig waarnemer en in loondienstverband. Later krijg je wellicht te maken met het overnemen van een praktijk, dan wel met een associatie of het opstarten van een geheel nieuwe vestiging. 
Wij hebben een casus uitgewerkt, waarin alle facetten die bij de overname van een praktijk aan de orde kunnen komen, zijn uitgewerkt. De deelnemers zijn door ons ingedeeld in groepen van vijf studenten en per groep wordt een case ter beschikking gesteld.

2. Werkwijze

De eerste avond voorziet in een algemene inleiding van de dental management game. Na een inleiding worden de groepjes afzonderlijk geïnformeerd omtrent de uit te werken case. Dit zal gebeuren door de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende bedrijven. Het is de bedoeling om in overleg met deze begeleider een plan van aanpak op te stellen. 
De tweede, derde en vierde avond wordt gebruikt om de case uit te werken. Dit gebeurt aan de hand van een bestaand blanco ondernemersplan, wat op de verschillende onderdelen moet worden uitgewerkt. Het ondernemersplan bestaat uit een aantal onderdelen, te weten; het plan zelf, de financiële uitwerkingen van de verschillende onderdelen en offertes van de verschillende investeringen en kosten. Om tot een goede opbouw van het ondernemersplan te komen, is het raadzaam de aanwezige bedrijven op hun specifieke terrein te consulteren. Hiertoe dient bij het bedrijf in kwestie een afspraak te worden gemaakt. Welk bedrijf voor welk onderdeel kan worden geconsulteerd, kan worden gehaald uit de verstrekte profielschetsen van de verschillende bedrijven. Voor de uitwerking van de plannen zijn er op de 5e avond een aantal computers aanwezig met de benodigde software en modellen. Ook hier zal volgens een rooster tijd worden gereserveerd voor het gebruik. Aan het eind van iedere avond zal met de mentor worden gekeken naar de voortgang van de plannen. Daar waar nodig zal bijstelling en/of aanpassing van het programma en/of begeleiding plaatsvinden.

3. Beoordeling

Na de vijfde avond heeft iedere groep nog ± twee weken de tijd om het plan verder uit te werken. Na deze week worden de ondernemersplannen ingeleverd kan de beoordelingscommissie aan het werk. De beoordeling zal plaats vinden aan de hand van reeds uitgewerkte ondernemersplannen. Deze plannen schetsen voor zover mogelijk het meest ideale beeld. 
Op de zesde en laatste avond worden de uitgewerkte ondernemersplannen besproken en zal geprobeerd worden aan te geven waar zich de meeste problemen in de uitwerking hebben voorgedaan. Van de deelnemers wordt eveneens verwacht, dat een kritische evaluatie van de management game zal plaats vinden. Tot slot zal de prijs voor het best uitgewerkte ondernemersplan worden uitgereikt.

Deelname aan de kennisquiz op de laatste avond van het DMG is voorbehouden aan deelnemers die een plan hebben ingeleverd waarvoor een voldoende werd gescoord.

Voor deelname aan de reis naar Oostenrijk wordt van alle deelnemers enerzijds een positieve deelname aan de management game verwacht, een voldoende plan dat op tijd wordt ingeleverd en anderzijds presentie op alle vijf of zes de avonden, behoudens bijzondere omstandigheden. Wat in dit kader moet worden verstaan onder bijzondere omstandigheden is uitsluitend aan de organisatie ter beoordeling.

Wij wensen alle groepen veel plezier bij de dental management game en hopen middels deze weg een positieve bijdrage te leveren in de keuzemogelijkheden, waar jullie in de nabije toekomst mee zullen worden geconfronteerd.

Veel succes!

Deel deze pagina!